ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ - Holidays Bulgaria

ВСИЧКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Туристически информационен Уебсайт(каталог)

Holidays-Bulgaria.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЕТ  Жеки Регала -Цветанка Желязкова , действащо чрез уеб сайт: „Holidays Bulgaria.com„, наричано по-долу туристически информационен портал(каталог) от една страна, и Потребителите на Holidays-Bulgaria.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използватерекламно информационният каталот  Holidays Bulgaria. С визуализирането на каталога всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на  информационният каталог Holidays Bulgaria  , като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Туристически -информационният каталог Holidays Bulgaria е уеб сайтаHolidays- Bulgaria.com  и всички негови подстраници.

 чл.1Холидейс България е рекламен  информационен платформа( каталог) с цел рекламиране на уникалните възможности  за туризъмът в България и предлагане на помощна информация при организация на туристически или работни пътувания.Оператор (собственник )на сайта Holidays-Bulgaria и достъпната информация през него ,като информационен  каталог е на „ЕТ- Регала -Жеки “ Цветанка Желязкова , със седалище  гр. Несебър , ул Изгрев №23, тел +359898762980,електронна поща office@holidays-bulgaria.com

Туристически -нформационнен  каталог означава уеб сайта (уеб сайтовете), фейсбук страницатата, апликациите, платформите и/или други устройства и носители на информация, които се управляват и/или притежават от ЕТ „Регала- Жеки (Оператор на Holidays-Bulgaria.com)

чл2.Използването от Ваша страна (Потребителя) на Информационният портал на Holidays-Bulgaria.com подлежи на регулиране от настоящите Общи условия със силата на правнообвързващо споразумение между Вас и ЕТ“Регала -Жеки “ (Оператора на Holidays- Bulgaria.com). Всеки Потребител на Holidays -Bulgaria.com е длъжен да се запознае и да спазва тези Общи условия за ползване на услугите и информационните материали, предоставяни от Оператора на Holidays-Bulagaria.com. Ако някое от Общи условия за ползване или бъдещи промени в тези условия са неприемливи за Вас, моля не използвайте Информационният каталог на Holidays- Bulgaria.com

чл.3 За осигуряване на достъп до конкретни функционалности от Информационният портал (каталог), включително ползването на рекламни услуги предлагани от Оператора на Holidays-Bulgaria.com, освен настоящите Общи усливия споразумението между Потребител и Оператор, може да бъде допълвано с допълнителни договорни условия приети с взаимно съгласие на страните.

II. ПОЛЗВАНЕ И ГЕНЕРИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ В HOLIDAYS-BULGARIA.COM

чл.4Информацията достъпна през Информационната  портал включва, но не се ограничава до онлайн каталог с Места за настаняване и/или средства за подслон, Туристически агенции и/или туроператори, заведения ,таксита , рентакар ,недвижими имоти, автобусни и самолетни билети ,техни актуални/топ оферти, секции с информация за туристически забележителности, новини за актуални събития, публичен форум за споделяне на потребителски коментари и рекламни елементи.

чл5.Достъпът до Информационната портал на Holidays-Bulgaraia.com е свободен и безплатен за всички Интернет потребители и за ползването на уебпортала като информационен източник не е необходима изрична регистрация.

чл6.Операторът на Holidays-Bulgaria.com е разпространител (и не е издател) на съдържанието предоставяно от трети страни. Информацията за местата за настаняване и/или средстава за подслон, туристически агенции и/или туроператори , заведения ,таксита,рентакар ,недвижими имоти , автобусни и самолетни билети се предоставя и управлява от техните собственици или от упълномощени от тях лица, които декларират и гарантират, че тя е вярна, точна и актуална. Оператора на Holidays-Bulgaria.com нe носи отговорност за нейната актуалност и пълнота.

чл7.Информационният поток между туристи (потребител) и хотелиер (Място за настаняване и/или средство за подслон, туристическа агенция или туроератор,заведение , таксиметрови ,rent-a-car,автобусни ,самолетни , забележителности,недвижими имоти ) е непосредствен и без намеса или последващи ангажименти от страна на Оператора на Holidays-Bulgaria.com

   .Операторът на Holidays Bulgaria.com не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на уебсайта или други части от информационната портал на Holidays-Bulgaria.com.

чл.8Операторът на Holidays-Bulgaria.com има право, но не и задължението, да наблюдава съдържанието, публикувано или качено на платформата от потребители, за да се определи съответствие с тези Общи условия и всички оперативни правила, установени от Оператора и за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания. Въпреки, че Операторът не е задължен да следи, редактира или премахва съдържание, публикувано или качено от потребителите в информационният каталог  на Holidays-Bulgaria.com – Операторът си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение създадено от потребители съдържание.

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Holidays-Bulgaria.com, са собственост на ЕТ-„Регала -Жеки“  и се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

Оператора на Holidays_Bulgaria.com си запазва правото да променя текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в платформата, както и да премахваме тези материали от Holidays-Bulgaria.com по всяко време.

УСЛУГИ Holidays-Bulgaria.com

 • На туристическият портал Потребителите могат да получават информация относно дейността на платформата Holidays Bulgaria .
 • Чрез контактната форма на платформата Holidays-Bulgaria , раздел „Контакти“ Потребителите могат да отправят своите запитвания до каталога  с цел получаване на информация, оферти, отстъпки и други подобни, свързани с дейността.
 • Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя, телефонен номер и адрес на електронна поща. Данните се събират, за да може  рекламно информационният каталог Holidays-Bulgaria да отговори на отправеното запитване.
 • Чрез контактната форма на платформата , раздел „Резервации“ Потребителите могат да правят заявки по запазване на места за настаняване. Задължителните полета, които следва да бъдат попълнени от Потребителя са: адрес на електронна поща, дата на настаняване и дата на освобождаване на стаята, брой възрастни и брой деца и години.
 • Потребителите доброволно споделят Защита на личните си данни в контактните форми.
 •  Holidays – Bulgaria изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 24-месечен срок от събирането им.
 • След отправено запитване за резервация в рамките на три  работни дни, представител на  получената информация към съответната оферта , се свързва с Потребителя по имейл адрес или телефонен номер.
 • Потребителят получава информация относно услугата на имейл адресът, от който е направил заявката или по телефон.
 • Потребителят има право да анулира заявката в срок до седем календарни дни за база за настаняване и/или  два  календарни дни преди датата на заявката.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Holidays-B ulgaria.com(включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Холидейс България  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на каталога  , и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на платформата Холидейс България  , КаталогътHolidays-B ulgaria.com има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта Holidays-Bulgaria.com.

.    Сайта Holidays-Bulgaria.com се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

 • Каталогът Холидейс България  си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Каталогът Холидейс България  има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в платформата  си

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • Холидейс България се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 • Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайта в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 • В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

 

 

Холидейс България не извършва резервации и не приема плащания от потребители  относно  база за настаняване,заведения, таксита,рентакар, недвижими имоти , самолетни и автобусни билети екскурзии  и забележителности.Холидейс Българиея е единственно рекламнно информационна платформа за популяризиране на българският туризъм, посредством своите партньори (собствениците на офертите ,които се предлагат).Всички резервации се извършват посредством платформата Холидейс България ,но те са директно към доставчика на  избраната от Вас услуга..Холидейс България не носи отговорност за категоризацията  на обектите , информацията за обекти, резервации и плащания Към всяка обява за услуга е обявен доставчика ,отговорен за предоставената услуга.Всяка резервация отива директно към тях. .

Всички плащания са според условията на доставчика на заявената услуга .

Настаняването се осъществява , след потвърдена резервация , от доставчикът  на определената услуга

Анулация  на база настаняване  е в срок от 7 дена , преди датата за настаняване . Ако е по-късно от 7 дневният срок  , доставчикът на информацията  може  да поиска  определена сума за пропуснати нощувки  .За заведения, таксита , рентакар , забележителности  е 2 дена от  обявената дата.За недвижими имоти ,самолетни билети , автобусни билети , екскурзии е според условията на доставчикът  на информация

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на УебсайтаHolidays-Bulgaria.com . Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта Holidays-Bulgaria.com . Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт Holidays-Bulgaria.com?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт Holidays-Bulgaria.com предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта Холшдейс България не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт Holidays-Bulgaria.com ?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни „бисквитки“

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт Holidays-Bulgaria.com https://holidays-bulgaria.com/ . Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта Холидейс България , включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

„Бисквитки“ на трета страна

На нашия Уебсайт Holidays-Bulgaria.com има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Google+Instagram, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този УебсайтHolidays-Bulgaria.com ?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта Holidays-Bulgaria.com, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

 

Този сайт използва бисквитки. Можеш да прочетеш повече за това тук.